POJEM SVETLOBE V SLOVENSKIH, NEMŠKIH IN MADŽARSKIH FRAZEMIH / CONCEPT OF LIGHT IN SLOVENE, GERMAN AND HUNGARIAN PHRASEMES

ANALI PAZU HD, let./Vol. 7, 1-2/2021, strani/pages 95-109

Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek

Konceptualizacija in razumevanje sveta okrog nas sta tesno povezani z našimi vsakdanjimi izkušnjami, v prvi vrsti s svetlobo, saj je vid naše dominantno čutilo zaznavanja, svetloba pa predstavlja temelj vseh naših vizualnih izkušenj.

 

V prispevku obravnavamo slovenske, nemške in madžarske frazeme iz semantičnega polja SVETLOBA z metodami kontrastivne in konceptualne analize, da bi ugotovili, na kakšen način jeziki izbranih kultur strukturirajo pojem SVETLOBE. Frazeme pojmujemo kot konvencionalizirane izraze, ki v danem jeziku skladiščijo in predajajo najrazličnejša akumulirana vedenja o določenih pojavih sveta. V našem primeru je tak izpostavljen pojav svetloba. Rezultati analize kažejo, da je pojem SVETLOBE v vseh treh jezikih zelo produktiven pri oblikovanju pojmovnih metafor in strukturira take ciljne domene, ki so v pretežni meri povezane z védenjem, znanjem, vrednotenjem, zaznavanjem ter s pojmoma dober in slab, kombinacija pojmov SVETLOBE in TEME (največkrat samo inferenčno razumljena) pa je v mnogih primerih pomemben dejavnik v interpretiranju nameravanega pomena. Čeprav je velik del metafor, povezanih s pojmom svetlobe, prisoten v vseh treh jezikih, pa vendarle obstajajo med njimi tudi razlike, ki jih poskušamo razkriti v prispevku.

 

Ključne besede: metafora, frazem, konceptualizacija, svetloba, luč, tema.

 

CONCEPT  OF LIGHT IN SLOVENE, GERMAN AND HUNGARIAN PHRASEMES

 

Abstract

 

The conceptualization and understanding of the world that surrounds us are tightly linked to our everyday experiences, especially to our experience with light, since vision is our dominant sense and light represents the foundation of all our visual experience.

 

The paper discusses Slovene, German and Hungarian phrasemes from the semantic field of LIGHT and analyzes them with the methods of contrastive and conceptual analysis in order to establish how these languages structure the concept of LIGHT. We define phrasemes as conventional expressions that store and transmit various accumulated knowledge about certain phenomena of the world, in this case: light. The results indicate that the concept of LIGHT is very productive in forming conceptual metaphors in all three languages and that it structures target domains that are mainly connected to knowledge, valuation, perception and the concepts od good and bad; the duality of LIGHT and DARK (usually in inferred form) is also used for interpreting the intended meaning.

Even thought the majority of metaphors that are connected with the concept of light appear in all three languages, there are also some differences that we try to reveal in the paper.

 

Keywords: metaphor, phraseme, conceptualization, light, dark