SPOLNO NADLEGOVANJE NA OBMOČJIH NOČNEGA ŽIVLJENJA V POMURJU / Sexual harassment in nightlife entertainment spots in Pomurje

ANALI PAZU HD, let./Vol. 7, 1-2/2021, strani/pages 73-93

Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek

Območja nočnega življenja, ki vključujejo bare, klube in restavracije, predstavljajo priložnosti za različne oblike fizičnega, psihičnega ali spolnega nasilja in/ali zlorab, ki so na omenjenih krajih pogosto pogojene z zlorabo alkohola, tako s strani storilca, kot tudi žrtve. Namen prispevka je predstavitev pojavnih oblik spolnega nadlegovanja, s poudarkom na pojavnosti tovrstne problematike na območjih nočnega življenja v Pomurju.

 

Spolno nadlegovanje se pojavlja v različnih oblikah in vključuje verbalna in neverbalna vedenja, ki so do žrtve žaljiva, sovražna ali ponižujoča in se nanašajo na žrtvin spol, izražanje spola ali spolno usmerjenost. Dejanja spolnega nadlegovanja vključujejo izkazovanje neželene spolne pozornosti, dajanje komentarjev, prikazovanje ali razpošiljanja vsebine povezane s spolnostjo kot tudi neželeno dotikanje in ponavljajoče prošnje za spolni odnos, kar v skrajnih primerih lahko rezultira s poskusom ali storitvijo posilstva.

 

Obstoječi podatki o številu incidentov spolnega nadlegovanja predstavljajo le vrh ledene gore, saj žrtve incidentov spolnega nadlegovanja največkrat ne prijavljajo pristojnim organom, kar vodi v pojav temnega polja neprijavljene kriminalitete. Na slednje vpliva tudi pojav pandemije COVID-19 in spremljajoči varnostni ukrepi, ki so povzročili, da so se zabave mladih preselile iz javnih prireditev in lokalov v zasebne prostore. (Mladi) Pomurci se tako v domači regiji, kot drugod po Sloveniji, udeležujejo različnih dogodkov v času nočnega življenja in so posledično (lahko) žrtve različnih oblik (spolnega) nadlegovanja, o čemer avtorici razpravljata v članku.

 

Ključne besede: nočno življenje, spolno nadlegovanje, Pomurje, Slovenija

 

Sexual harassment in nightlife entertainment spots in Pomurje

 

Abstract

 

Nightlife areas, including bars, clubs, and restaurants, provide opportunities for various forms of physical, psychological, or sexual violence and/or abuse, which are in these places often conditioned by alcohol abuse by both the perpetrator and the victim. This paper aims to present the manifestation of sexual harassment, emphasizing the occurrence of such issues in Pomurje nightlife areas.

 

Sexual harassment occurs in various forms and includes verbal and nonverbal behaviours that are offensive, hostile, or degrading to the victim and are related to the victim’s gender, gender expression, or sexual orientation. Acts of sexual harassment include unwanted sexual attention, making comments, displaying or distributing sexually related content, unwanted touching, and repeated requests for sexual intercourse, which in extreme cases may result in attempted or committed rape.

 

Existing data on the number of sexual harassment incidents represent only the tip of the iceberg, as victims most often do not report incidents of sexual harassment to the competent authorities. Mentioned leads to the emergence of a dark field of unreported crime. The latter is also affected by the outbreak of the COVID-19 pandemic and the accompanying security measures, which have caused young people’s parties movement from public events and bars to private spaces. (Young) Pomurje residents participate in various events during the nightlife, both in their home region and elsewhere in Slovenia. Consequently, they can (possibly) become victims of different forms of (sexual) harassment, which the authors discuss in the article.

 

Keywords: nightlife, sexual harassment, Pomurje, Slovenia

 

Vsi prispevki avtorja: