Delo z besedilom pri CLIL-u kot spodbuda za razvoj bralnih strategij. Študija o pouku zgodovine v tujem jeziku. / Working with text in CLIL as an incentive for developing reading skills. A study on teaching history in a foreign language.

<div><em><a href="http://www.pazu.si/predstavitev/?id=8243">Jolanda Lazar</a></em></div><div>&nbsp;</div><div>ANALI PAZU HD, let. 1, 2/2015, strani/pages 107-117</div><div>Celotno besedilo / Full text (<a href="http://hd.anali-pazu.si/sites/default/files/Lazar_Separat_1_2.pdf"><span style="line-height: 119%; font-size: 13.0080003738403px;">PDF</span></a>)</div><div>&nbsp;</div><div><strong>Povzetek:</strong> Slabo bralno razumevanje kot posledica nemotiviranosti učencev za branje je pereč problem pedagoške realnosti. Poučevanje jezika po konstruktivističnem pristopu temelji na aktivni rabi jezika v avtentičnih situacijah. Tak pogled na učenje in poučevanje definira drugačne pedagoške pristope. Poučevanje predmetnih vsebin v tujem jeziku – CLIL – je eden izmed alternativnih metodičnih pristopov, ki so tako v Evropi kot tudi drugje po svetu že ustaljena šolska praksa. Raziskave kažejo pozitivni vpliv CLIL-a na bralno razumevanje in razvoj bralnih strategij. Članek ponuja pregled dela po metodi CLIL in predstavlja študijo primera.<br /><strong>Ključne besede: </strong>konstruktivizem, bralne strategije, motivacija, predmetno poučevanje v tujem jeziku.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>Abstract:</strong> Poor reading comprehension resulting from lack of student motivation is a major pedagogical problem. According to constructivist principles, language teaching is based on active use of language in authentic situations. This view of teaching and learning entails different approaches. Content and language integrated learning is gaining traction in Europe and worldwide as an alternative methodical approach. Research indicates a positive effect of CLIL on reading comprehension and the development of reading strategies. This article provides an overview of works by the method of CLIL and presents a case study.</div><div><strong>Key words: </strong>constructivism, reading strategies, motivation, content and language integrated learning.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>

Vsi prispevki avtorja: