Načelo socialne države / The principle of a social state

ANALI PAZU HD, let. 3, 1/2017, strani/pages 39-52
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Povzetek: Načelo socialne države je eno od temeljnih načel, ki je določeno v 2. členu Ustave Republike Slovenije. Njegovo uresničevanje posega na vsa področja posameznikovega življenja. Od socialne države pričakujemo, da bomo dostojno živeli skozi celo življenje ne glede na starost in vloge, ki jih imamo, bodisi kot otroci, učenci, delavci, brezposelni, straši, upokojenci, itn. V prispevku avtorica skozi pregled posameznih odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije prikaže kako Ustavno sodišče napolnjuje vsebino načela socialne države.  Kot varuh ustavnosti, človekovih pravic in temeljnih svoboščin Ustavno sodišče pomembno oblikuje standarde varstva socialnih pravic. Skozi ta pregled avtorica obravnava tudi vlogo države pri ohranjanju in razvoju teh pravic.
Ključne besede: država, socialna država, načelo, človekova pravica, dostojanstvo.
 
Abstract: The principle of a social state is one of the fundamental principles determined in Article 2 of the Constitution of the Republic of Slovenia. Its implementation affects all areas of life. Individuals expect from a social state to provide a basis for a dignified life regardless of age and their position either as children, pupils, students, workers, unemployed, parents, elderly, etc. In the article the author outlines through the analysis of the individual decisions of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia in what manner the Constitutional Court gives substance to the principle of a social state. As a guardian of constitutionality, legality, human rights and fundamental freedoms the Constitutional Court importantly shapes the standards of the social rights protection. Through this perspective the author also discusses the role of the state in preservation and development of such rights.
Key words: the state, a social state, a principle, human rights, dignity.
 
Vsi prispevki avtorja: