Poetični diskurz v romanih Pétra Esterházyja / Poetic Discourse in Péter Esterházy's Novels

 
ANALI PAZU HD, let./Vol. 4, 1-2/2018, strani/pages 1-9
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 

Povzetek:

Razprava razgrinja poglavitne elemente poetičnega diskurza v delih Pétra Esterházyja. Avtorjeva celotna poetika namreč temelji na intertekstualnosti kot posebni literarnoumetniški strategiji ter na metaforični referenci, kjer je sama realnost v nekem smislu potencialno fiktivna in fantastična.  Njegova dela so prežeta s prelomnimi razsežnosti medbesedilnosti, v katero je ujet vsak tekst, kjer je meja med znotraj- in zunajtekstualnim zabrisana, branje pa docela pretkano s citati, z referencami, z različnimi kulturnimi govoricami, družbeno-kulturnimi kodi. V labirintu fragmentov že omenjene citatnosti, avtoreferencialnosti, literarne aluzije, ki jih niza Esterházy stran za stranjo želim podrobneje prikazati to zapleteno mrežo prelomov in prehodov v njegovih romanih.

 

Ključne besede: medbesedilnost, referencialnost, fikcija, kulturna koda, aluzija.

 

Abstract:

This paper discloses the principal elements of the poetic discourse in Péter Esterházy's works. Esterházy's entire poetics is based on intertextuality as a special literary strategy, as well as on metaphorical reference in which the reality itself is in a way potentially fictitious and fantastic. Esterházy's works are imbued with breakthrough dimensions of intertextuality, in which every text is caught, where the border between the intra-textual and the extra-textual is blurred, and where quotations, references, various cultural languages and socio-cultural elements intertwine. In the labyrinth of fragments of the quotations, auto- referenciality and literary allusions that Esterházy continuously uses page after page, this paper aims at providing an inside into the complicated net of ruptures and transitions in his novels.  

 

Key words: intertextuality, referenciality, fiction, Culture Code, allusion.

 

Vsi prispevki avtorja: