Vidiki inovativnosti slovenskih proizvodnih podjetij in njihovih menedžerjev / Innovation aspects of Slovenian manufacturing companies and their managers

<div><em><a href="http://www.pazu.si/predstavitev/?id=8235">Iztok Palčič</a>, Tomaž Kocijančič, Norma Bale</em></div><div>&nbsp;</div><div>ANALI PAZU HD, let. 1, 1/2015, strani/pages 5-18</div><div>Celotno besedilo / Full text (<a style="line-height: 119%; font-size: 13.0080003738403px;" href="http://hd.anali-pazu.si/sites/default/files/Palcic_et_all.pdf">PDF</a>)</div><div>&nbsp;</div><div><strong>Povzetek:</strong> Pričujoči prispevek predstavlja nekaj vidikov inovativnosti proizvodnih podjetij v Sloveniji. Avtorji predstavljajo rezultate svojih anketnih raziskav, ki so jih izvedli v letu 2013. Prvi del prispevka govori o uporabi t. i. koncepta organizacijskih inovacij. V prispevku najprej pojasnimo koncept in njegovo pomembnost, potem pa na osnovi izbranih konceptov izvedemo primerjavo rabe teh konceptov v slovenskih proizvodnih podjetjih. Ugotavljamo tudi vpliv izbranih organizacijskih konceptov na inovativnost podjetij. Drugi del prispevka govori o odnosu proizvodnih podjetij do procesov inoviranja in o profilu inovacijskih menedžerjev v teh podjetjih. Ključna ugotovitev je, da se proizvodna podjetja zavedajo pomena inoviranja, inovacijski profil menedžerja takšnega podjetja pa kaže, da sicer aktivno in demokratično sodeluje v procesih inoviranja, a ima še zmerom zadržke pri spodbujanju ustvarjalnosti in pred odprtim inoviranjem.</div><div><strong>Ključne besede: </strong>inovacije, organizacijske inovacije, inovacijski profil menedžerja, proizvodno podjetje.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>Abstract:</strong> This paper deals with several aspects of innovation in Slovenian manufacturing companies. The authors present the results of their research from 2013. The first part of the paper deals with the use of organisational innovation concepts. The authors present the concept of organisational innovation and its meaning. Later they present the frequency use of selected organisational concepts in Slovenian manufacturing companies. The paper also presents the impact of these concepts on companies’ innovation and performance level. The second part of the paper deals with the managers of manufacturing companies and their attitude towards innovation. The key finding is that the manufacturing companies are aware of the importance of innovation processes, while managers’ innovation profile shows that managers actively cooperate in innovation process, but are reluctant to creativity fostering and open innovation.</div><div><strong>Key words:</strong> innovation, organisational innovation, innovation profile, manufacturing company.</div><div><p>&nbsp;</p></div>