Revija ANALI PAZU HD

Revija ANALI PAZU HD je mednarodno recenzirana znanstvena periodična publikacija, z mednarodnim uredniškim odborom in odprtim spletnim dostopom (Open Access Journal). 

Revijo ANALI PAZU HD izdaja Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija - PAZU. Glavni namen izdajanja revije je objavljanje recenziranih znanstvenih člankov z družboslovno in humanistično vsebino ter tako seznanjanje predvsem strokovne javnosti z dogajanji in novostmi na teh področjih. Posebna pozornost je namenjena pridobivanju člankov, ki obravnavajo teme, povezane s Pomurjem in širšim panonskim prostorom ter manjšinami. Posamezna številka revije obsega samo recenzirane znanstvene članke. 

Založnik revije ANALI PAZU HD pa je: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (Slomškov trg 15, SI-2000 Maribor, t: +386 2 25 07 478, m: zalozba@um.si). 

Revija ANALI PAZU HD izhaja od leta 2015. Začetki znanstvenega objavljanja na področju družboslovja in humanistike sicer segajo že v leto 2011, ko je začela izhajati revija ANALI PAZU, ki je vse do leta 2014 vključevala tudi prispevke iz omenjenih dveh ved. Vsebinsko tako lahko govorimo o kontinuiteti znanstvenega objavljanja na področju družboslovja in humanistike, ki se je pričelo leta 2011 v skupni reviji ANALI PAZU, leta 2015 pa nadaljevalo v posebni reviji ANALI PAZU HD.

Odprti dostop - licenca Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Revija ANALI PAZU HD ima odprti spletni dostop (Open Access Journal), njena vsebina je na teh spletnih straneh brezplačno dostopna vsakomur. Uporabniki lahko berejo, shranjujejo, razmnožujejo, distribuirajo, tiskajo, iščejo, indeksirajo, pošiljajo in povezujejo celotna besedila člankov revije ali jih uporabljajo za katerikoli drug zakoniti namen, brez predhodne prošnje za dovoljenje. Avtor obdrži materialne avtorske pravice in je pri objavi publikacije založniku dovolil objavo (ang. licence to publish).

Dovoljena uporaba je označena z licenco avtorskopravnega modela Creative Commons in sicer, za celotno revijo velja licenca: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Kar pomeni: Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji. 

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav
CC BY-NC-ND

Izjava o spoštovanju založniških in akademskih etičnih standardov

Vsi, ki sodelujejo pri snovanju in izdajanju revije so zavezani k zagotavljanju najvišjih etičnih standardov objavljanja v reviji. Etične smernice objavljanja in Izjavo o zlorabi, smo povzeli po načelih COPE – Committee on Publication Ethics (https://publicationethics.org/).

  • Pri recenziranju in objavi upoštevamo najvišje založniške in akademske etične standarde.  
  • Uredništvo revije zagotavlja, da so vsi prispevki pred objavo dvojno slepo recenzirani. Recenzije opravljajo strokovnjaki s področja, ki ga prispevek obravnava.
  • O sprejemu ali zavrnitvi prispevka odloča odgovorni urednik na podlagi ocene recenzenta in mnenja področnega urednika, pri tem se lahko posvetuje tudi z ostalimi člani uredništva. Na presojo primernosti prispevka nimajo nobenega vpliva narodnost, rasa, spol, jezik, vera, politično prepričanje ali katerakoli druga osebna okoliščina avtorja.
  • Člani uredništva ne smejo razkriti vsebine v objavo prejetega prispevka nikomur drugemu razen recenzentom, drugim svetovalcem uredništva in izdajatelju, ki so prav tako zavezani k spoštovanju zaupnosti vsebin.
  • Člani uredništva in drugi, ki se seznanijo z vsebino prispevka  ne smejo uporabiti neobjavljenih podatkov iz prispevka za lastno raziskovalno delo brez izrecnega soglasja avtorja.

Obveznosti recenzentov

  • Recenzenti morajo prejete prispevke obravnavati kot zaupne in ne smejo njihove vsebine kakorkoli posredovati drugim. Brez izrecnega soglasja avtorja ne smejo uporabiti neobjavljenih podatkov iz prispevka za lastno raziskovalno delo. 
  • Recenzenzija mora biti opravljena objektivno. Ugotovitve morajo biti izražene jasno in argumentirano.
  • V kolikor recenzent presodi, da za opravo recenzije ni dovolj usposobljen mora to sporočiti uredništvu in od recenzije odstopiti.  

 

Pogostost izhajanja ANALI PAZU HD: 2 številki letno
Začetek izhajanja: 2015
p-ISSN: 2386-0219

e-ISSN: 2463-8005

 
Zastopane vede: družboslovje in humanistika

Prispevki revije ANALI PAZU HD so vključeni v naslednje informacijske baze:

- COBISS.si/COBIB

- dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije)

- BIBLIO-B.