Revija ANALI PAZU HD

Revija ANALI PAZU HD je znanstvena periodična publikacija, ki jo izdaja Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija - PAZU. Glavni namen izdajanja revije je objavljanje recenziranih znanstvenih in strokovnih člankov z družboslovno in humanistično vsebino ter tako seznanjanje predvsem strokovne javnosti z dogajanji in novostmi na teh področjih. Posebna pozornost je namenjena pridobivanju člankov, ki obravnavajo teme, povezane s Pomurjem in širšim panonskim prostorom ter manjšinami. Jedro revije predstavlja znanstveni članek.

Revija ANALI PAZU HD izhaja od leta 2015. Začetki znanstvenega objavljanja na področju družboslovja in humanistike sicer segajo že v leto 2011, ko je začela izhajati revija ANALI PAZU, ki je vse do leta 2014 vključevala tudi prispevke iz omenjenih dveh ved. Vsebinsko tako lahko govorimo o kontinuiteti znanstvenega objavljanja na področju družboslovja in humanistike, ki se je pričelo leta 2011 v skupni reviji ANALI PAZU, leta 2015 pa nadaljevalo v posebni reviji ANALI PAZU HD.

Prosti dostop

Revija ANALI PAZU HD ima prosti spletni dostop (Open Access Journal), njena vsebina je na teh spletnih straneh brezplačno dostopna vsakomur. Uporabniki lahko berejo, shranjujejo, razmnožujejo, distribuirajo, tiskajo, iščejo, indeksirajo, pošiljajo in povezujejo celotna besedila člankov revije ali jih uporabljajo za katerikoli drug zakoniti namen, brez predhodne prošnje za dovoljenje. To je v skladu z definicijo odprtega dostopa po budimpeštanski deklaraciji odprtega dostopa (BOAI).

Indeksiranje revije 

Revija ANALI PAZU HD je indeksirana v:
   -  COBISS.SI/COBIB
   -  dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije)

Izjava o spoštovanju založniških in akademskih etičnih standardov
  • Pri recenziranju in objavi upoštevamo najvišje založniške in akademske etične standarde.  
  • Uredništvo revije zagotavlja, da so vsi prispevki pred objavo dvojno slepo recenzirani. Recenzije opravljajo strokovnjaki s področja, ki ga prispevek obravnava.
  • O sprejemu ali zavrnitvi prispevka odloča odgovorni urednik na podlagi ocene recenzenta in mnenja področnega urednika, pri tem se lahko posvetuje tudi z ostalimi člani uredništva. Na presojo primernosti prispevka nimajo nobenega vpliva narodnost, rasa, spol, jezik, vera, politično prepričanje ali katerakoli druga osebna okoliščina avtorja.
  • Člani uredništva ne smejo razkriti vsebine v objavo prejetega prispevka nikomur drugemu razen recenzentom, drugim svetovalcem uredništva in izdajatelju, ki so prav tako zavezani k spoštovanju zaupnosti vsebin.
  • Člani uredništva in drugi, ki se seznanijo z vsebino prispevka  ne smejo uporabiti neobjavljenih podatkov iz prispevka za lastno raziskovalno delo brez izrecnega soglasja avtorja.

Obveznosti recenzentov

  • Recenzenti morajo prejete prispevke obravnavati kot zaupne in ne smejo njihove vsebine kakorkoli posredovati drugim. Brez izrecnega soglasja avtorja ne smejo uporabiti neobjavljenih podatkov iz prispevka za lastno raziskovalno delo. 
  • Recenzenzija mora biti opravljena objektivno. Ugotovitve morajo biti izražene jasno in argumentirano.
  • V kolikor recenzent presodi, da za opravo recenzije ni dovolj usposobljen mora to sporočiti uredništvu in od recenzije odstopiti.  
ANALI PAZU HD
p-ISSN: 2386-0219 
e-ISSN: 2463-8005