Za avtorje

Revija ANALI PAZU HD objavlja znanstvene in strokovne prispevke z družboslovno in humanistično vsebino, ki še niso objavljeni niti niso v postopku za objavo v drugi publikaciji. Posebna pozornost je namenjena pridobivanju prispevkov, ki obravnavajo teme, povezane s Pomurjem in širšim panonskim prostorom.

Obseg prispevka
 • Prispevek naj praviloma ne obsega več kot dve avtorski poli (60.000 znakov s presledki), vključno s povzetkoma, opombami in referencami. Kratki znanstveni prispevek naj obsega od 3.000 do 7.500 znakov.
Jezik prispevka
 • Prispevek je lahko pisan v slovenskem ali angleškem jeziku, izjemoma tudi v drugem tujem jeziku.
 • V primeru, da je prispevek pisan v tujem jeziku mora imeti razširjen povzetek v slovenskem jeziku. V primeru, da je pisan v slovenskem jeziku mora imeti razširjen povzetek v angleškem jeziku.
 • Napisan mora biti v knjižnem jeziku, upoštevana morajo biti pravila znanstvenega izražanja.
 • Uredništvo lahko vrne prispevek v jezikovni pregled.  
Oblikovanje prispevka
 • Prispevek naj bo napisan v programu Microsoft Word. Pisava naj bo Times New Roman, velikost 10, razmik med vrsticami naj bo 1,15.
 • Uporabljena naj bo obojestranska poravnava besedila. Med odstavki naj ne bo dodatnih praznih vrstic, v besedilu naj ne bo dvojnih presledkov in aktivnih hiperpovezav.
 • Prva stran prispevka naj obsega naslov prispevka, povzetek (do 120 besed) in ključne besede (do 7 besed) v slovenskem in angleškem jeziku. Razširjen povzetek (500-700 besed) naj bo na koncu prispevka.
 • Vsi v besedilu citirani viri morajo biti navedeni v seznamu literature in obratno.
 • Citiranje in navajanje virov mora biti oblikovano skladno z APA standardi.
 • Prispevek mora biti pregledno strukturiran, po potrebi tudi z vmesnimi naslovi poglavij in podpoglavij.
 • Slike in tabele naj bodo vstavljene v besedilo, slike je potrebno priložiti tudi v samostojnem dokumentu v ustrezni resoluciji. 
Oddaja prispevka
 • Prispevek mora biti posredovan na e-naslov anali@pazu.si (v *.doc in *.pdf obliki). Datoteki imenujte po prvih treh besedah naslova. V posebnem dokumentu pošljite naslednje podatke: ime in priimek avtorja, organizacija pri kateri je avtor zaposlen, e-naslov ter naslov prispevka.
 • Ob oddaji prispevka je potrebno priložiti naslednjo izjavo o avtorstvu.
 • Za objavljeno avtorsko delo pripadajo avtorju vse moralne avtorske pravice. Materialne avtorske pravice pa avtor prenese izključno na izdajatelja.
Recenzentski sistem
 • Vsi prispevki se pred objavo posredujejo v postopek anonimne recenzije. Recenzenta določi uredništvo. Uredništvo lahko odloči, da se prispevek, ki ne izpolnjuje formalnih pogojev za objavo, ne pošlje v postopek recenzije in njegovo objavo zavrne.
 • Recenzent vrne izpolnjen recenzijski obrazec skupaj s prispevkom in komentarji uredništvu.
 • Uredništvo obvesti avtorja o oceni in o morebitnih nujnih ter priporočenih popravkih. Pri tem uredništvo poskrbi, da ostane recenzent anonimen. Avtor mora vrniti popravljen prispevek v roku 15 dni od prejema obvestila ali v tem roku zaprositi za podaljšanje roka.
 • Odgovorni urednik revije odloči o sprejemu ali zavrnitvi prispevka na podlagi ocen recenzenta in mnenja področnega urednika, pri tem se lahko posvetuje tudi z ostalimi člani uredništva.
 • O sprejemu ali zavrnitvi prispevka je avtor obveščen praviloma v treh mesecih po prejemu prispevka.
Objava prispevka
 • Objavljeni prispevki bodo takoj prosto dostopni na spletni strani revije.
 • Po objavi prispevka avtor prejme en izvod revije na domači ali službeni naslov in separat prispevka v elektronski obliki na elektronski naslov.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo v uredništvu.


Uredništvo članek opremi tudi z UDK vrstilcem, prispevki pa so razvrščeni v naslednje kategorije:

 • Izvirni znanstveni članek
 • Pregledni znanstveni članek
 • Kratki znanstveni prispevek
 • Strokovni članek
 • Recenzija