"Drugi", "oni", "tuji" - izraz drugosti, drugačnosti in tujosti v slovenski in nemški frazeologiji / The »other«, »different« & »them« - the expression of otherness and diferentness in Slovene and German phraseology

<address><a href="http://www.pazu.si/predstavitev/?id=8119"><em>Melanija Fabčič</em></a></address><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 119%;">ANALI PAZU HD, let. 1, 1/2015, strani/pages 45-56</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 119%;">Celotno besedilo / Full text (<a href="http://hd.anali-pazu.si/sites/default/files/Fabcic.pdf">PDF</a>)</p><p><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--></p><p><strong>Povzetek</strong>: Dojemanje drugačnosti, drugosti in tujosti je znotraj neke jezikovnokulturne skupnosti pogosto ubesedeno v obliki frazeoloških enot. Frazeologija velja namreč za tisti segment jezika, ki je posebej primeren za oblikovanje predstav o lastni (nacionalni, kulturni) identiteti in tudi o njenem nasprotju, torej o tujosti. Identiteta se izraža v frazeologiji kot avtostereotip, dojemanje tujega in drugačnega pa kot neizkušenjski konotativni stereotip.<br /> Pričujoči prispevek se osredinja na nemške in slovenske frazeme, ki vsebujejo etnonime ter ubesedujejo t.i. etnične stereotipe: stereotipna mnenja, stališča in predsodke, ki jih ima neka jezikovnokulturna skupnost o drugi, tuji kulturni skupnosti. Kot posebej primerne za protistavno analizo frazeoloških enot so se izkazale metode kognitivnega jezikoslovja, ki razlaga pomen frazemov s pomočjo prototipičnih modelov (kognitivna metafora, konceptualna integracija), ki so v tem primeru dopolnjene s socialno-psihološkim vidikom. V ospredju analize so frazemi z negativno konotacijo in vprašanje, katerim jezikovnokulturnim skupnostim pripisuje negativne lastnosti nemška in katerim slovenska frazeologija.<br /> <strong>Ključne besede</strong>: frazemi, etnonimi, stereotipi, protistavna analiza, kognitivna metafora, konceptualna integracija.</p><p><strong>Abstract:</strong> The perception of differentness, otherness and strangeness in a certain language community is often verbalized in form of phraseological units. The phraseology of a certain language is especially suitable for forming ideas about one´s own (national, cultural) identity and its opposite, the otherness. Identity is expressed as a s.c. autostereotype, the perception of the other and different as a non-experiential connotative heterostereotype.<br />The article focuses on German and Slovene phraseological units, that contain an ethnonym and verbalize s.c. ethnic stereotypes: stereotypical opinions, positions and prejudices, that one language community has of another. The methods of cognitive linguistics (specifically prototypical models like the cognitive metaphore and conceptual integration) in combination with a socio-psychological aspect have proven particularly useful in analysis of phraseological units. At the center of the analysis are phraseological units with negative connotation and the question, to which ethnical groups do the Slovene and German phraseology attribute negative qualities.<br /><strong>Key words:</strong> phraseological units, ethnonyms, stereotypes, contrastive analysis,&nbsp; cognitive metaphore, conceptual integration.</p><p>&nbsp;</p>

Vsi prispevki avtorja: