Jeruzalem - soobstoj tradicionalno katoliškega in novodobniškega svetega prostora na SV Slovenije / Jeruzalem – a co-existance of a traditional Catholic and New Age sacred place in Northeastern Slovenia

<div><em>Irena Kandrič Koval</em></div><div>&nbsp;</div><div>ANALI PAZU HD, let. 1, 2/2015, strani/pages 96-106</div><div>Celotno besedilo / Full text (<a href="http://hd.anali-pazu.si/sites/default/files/Kandric_Koval_Separat_1_2.pd... style="line-height: 119%; font-size: 13.0080003738403px;">PDF</span></a>)</div><div>&nbsp;</div><div><strong>Povzetek:</strong> Prispevek prikazuje primer prostora moči severovzhodne Slovenije s posebnim imenom Jeruzalem in preučuje, ali ima prostor še danes po modelu Gebharda Fartaceka značilnosti svetega romarskega prostora, kar je ta prostor bil vse od srednjega veka. Ime je kraj dobil v 13. stol., ko so se nemški vitezi iz reda križnikov vračali iz izraelskega Jeruzalema in po legendi uvideli simbolično podobnost s Sveto deželo in njenim Jeruzalemom. <br />Jeruzalem kot prostor moči je bil preučevan kot študija primera in skozi kvalitativne intervjuje analiziran kot socialni prostor. Analiza je pokazala, da je današnji Jeruzalem ob soobstoju raznolikih duhovnosti (tradicionalne katoliške in novodobniške) ohranil status etnološko/antropološko posebnega svetega mesta.</div><div><strong>Ključne besede: </strong>sveti prostor, antropologija prostora, Jeruzalem, religija, duhovnost, novodobništvo.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>Abstract:</strong> This article shows an example of the power of place in Northeastern Slovenia called Jeruzalem and it studies its nowadays, based on Gebhard Fartacek model, sacred pilgrimage place characteristics which have been appearing since the Middle Ages. It was given its name in 13th century by Teutonic Knights Templar on their return from Israeli Jerusalem. A legend speaks of a symbolic similarity to the Holy Land and Jerusalem they found out. <br />Jeruzalem as a place of power provided a study linked to qualitative interviews and analysed as a social construction of space. The analysis showed nowadays Jeruzalem as a co-existance of diverse spiritualities (traditional Catholic and New Age) and it kept a status of a special ethnological/anthropological sacred place.</div><div><strong>Key words:</strong> sacred place, anthropology of space, Jeruzalem, religion, spirituality, New Age.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>

Vsi prispevki avtorja: