Kulturnozgodovinska preteklost dolnjega Prekmurja v zgodnjem novem veku / Cultural History of the South-East Prekmurje in the Early Modern Period

<div><a href="http://www.pazu.si/predstavitev/?id=8158"><em>Klaudija Sedar</em></a></div><div>&nbsp;</div><div>ANALI PAZU HD, let. 2, 2/2016, strani/pages 73-83</div><div>Celotno besedilo / Full text (<a href="http://hd.anali-pazu.si/sites/default/files/Sedar_K._2016_2_0.pdf">PDF</a>)</div><div>&nbsp;</div><div><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Povzetek: </strong>Prispevek podaja nekaj najvidnejših kulturnozgodovinskih značilnosti dolnjega oziromaJV Prekmurja v 17. in 18. stoletju. Ker je duhovni in kulturni razvoj v dolnjem oziroma južnem Prekmurju zaradi cerkvenoupravnih in političnih mej v času prelomnih zgodovinskih dogodkov potekal drugače kot v severnem delu, me je zanimalo, na kakšen način se je to v južnem delu Prekmurja odražalo na kulturni ravni. Kot se ugotavlja, je bila v omenjenem obdobju temeljna kulturna prvina prekmurskega človeka nedvomno vera, komplementarno močno povezana z jezikovno-narodno identiteto, sicer pa se je v obravnavanem delu Prekmurja odražala velika kulturna revščina, ki pa je vendarle primerljiva s tedanjimi razmerami v širšem evropskem prostoru.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Ključne besede: </strong>jugovzhodni del Prekmurja, 17. in 18. stoletje, zgodovinske prelomnice, kulturna podoba in spomeniki, cerkvena zgodovina</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB">Abstract: </span></strong><span style="mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB">This article presents some of the most visible cultural and historical features of the South-East Prekmurje in the 17<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> century. Since the spiritual and cultural development in the southern part of Prekmurje was different from the one in the northern part, due to the canonical and political borders in the course of the turning points in history, I was interested in how all this was reflected at the cultural level in the southern Prekmurje. It has been established that in this period religion played a major role in people’s lives in Prekmurje, complementarily strongly linked with the language and national identity. Furthermore, a severe cultural poverty was reflected in this part of Prekmurje, but was comparable with the situation at that time in the wider European area.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB">Key words</span></strong><span style="mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB">: South-East Prekmurje, 17<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> century, turning points in history, cultural image and monuments, ecclesiastical history</span></p></div>

Vsi prispevki avtorja: