Porabski Prekmurci in meje Prekmurja / Prekmurje Slovenes in the Hungarian Raba region and the boundaries of Prekmurje

<div><a href="http://www.pazu.si/predstavitev/?id=8145"><em>Damir Josipovič</em></a></div><div>&nbsp;</div><div>ANALI PAZU HD, let. 2, 1/2016, strani/pages 15-26</div><div>Celotno besedilo / Full text (<a href="http://hd.anali-pazu.si/sites/default/files/Anali_PAZU_HD2_1_Josipovic_3...)</div><div>&nbsp;</div><p><strong>Povzetek:</strong> Trianonska pogodba je leta 1920 mejo med novoustanovljeno Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Madžarsko postavila na netipično, nizko razvodje med Rabo in Veliko Krko ter tako oddelila devet naselij sklenjenega prekmursko govorečega območja ob Rabi od preostanka Prekmurja. Pogodba ni prepričljivo utemeljila izbora takšne razmejitve, ki danes predstavlja mejo med Slovenijo in Madžarsko. Severno od te meje je v času po razmejitvi na strnjenem ozemlju prebivalo kakih 7.000 prebivalcev, ki so v vsakodnevni govorici uporabljali porabsko oz. severnogoričko prekmursko narečje. Poslej se je število govorcev porabskega narečja prekmurščine v Porabju sistematično zmanjševalo, kar potrjuje tudi zadnji madžarski popis prebivalstva iz leta 2011, ki jih je naštel okrog 1000. Pri tem ostaja število samoopredeljenih kot Slovenci v zadnjem desetletju stabilno in znatno višje od samega števila govorcev. Na zmanjševanje rabe porabske prekmurščine in slovenščine niso vplivali le spremenjeni družbeni odnosi z omejenimi možnostmi gospodarske aktivnosti, temveč predvsem izseljevanje, nizka rodnost, in depopulacija.<br /><strong>Ključne besede:</strong> Porabje, porabščina, popis prebivalstva, demografija, slovensko-madžarska meja, Trianonska pogodba, Prekmurje.</p><div><strong>Abstract:</strong> The Trianon Treaty from 1920 decisively influenced the shaping of Slovenian (then the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes) – Hungarian border by posing the boundary onto the low, untypical watershed between the rivers of Raba and the Great Krka. Thus it curtailed the homogeneous Prekmurian speaking area of nine settlements against the Raba River. The treaty failed to convincingly justify the factors applied for delineation. North of this boundary remained some 7000 inhabitants who used the regional variation of the Prekmurian vernacular. Thenceforth the number of “Raba dialect” speakers systematically contracted to plummet to around 1000 as it was confirmed by the last population census from 2011. As a contrast, the number of self-declared Slovenes remained stable in the last decade and considerably higher compared to the number of the Slovene speakers itself. Beside the changed social relations with scarce possibilities of economic activity, the main factors reducing the numbers of Prekmurian and Slovene speakers were utmost emigration, low fertility, and depopulation.<br /><strong>Key words:</strong> Porabje (Rába region), north-eastern (Pannonian) Slovenian dialects, population census, demography, Slovenian-Hungarian boundary, Trianon Treaty, Prekmurje (Trans-Mura region).<p class="MsoNormal">&nbsp;</p></div>

Vsi prispevki avtorja: