Poselitvena struktura dolnjega Prekmurja v 17. in 18. stoletju / The Settlement Structure of the Lower Prekmurje Region in the 17th and 18th Century

<div><a href="http://www.pazu.si/predstavitev/?id=8158"><em>Klaudija Sedar</em></a></div><div>&nbsp;</div><div>ANALI PAZU HD, let. 1, 2/2015, strani/pages 87-95</div><div>Celotno besedilo / Full text (<a href="http://hd.anali-pazu.si/sites/default/files/Sedar_Separat_1_2.pdf"><span style="line-height: 119%; font-size: 13.0080003738403px;">PDF</span></a>)</div><div>&nbsp;</div><div><strong>Povzetek:</strong> V prispevku je izpostavljen južni oziroma dolnji del Prekmurja, ki je kot prekmurski del beksinskega arhidiakonata med leti 1094−1777 spadal v zagrebško škofijo. V ta del je poleg madžarskih župnij spadalo tudi pet slovenskih župnij: Dolnja Lendava, Turnišče, Dobrovnik, Bogojina in od leta 1760 še župnija Beltinci. Poudarek je na slednjih, in sicer skuša prispevek na podlagi razpoložljivih in dostopnih virov ter literature prikazati poselitveno stanje in nastale spremembe skozi 17. in 18. stoletje. Spremembe so nedvomno bile, saj je bilo Prekmurje v 17. stoletju prežeto z nevarnostmi kot so Turki in njihovi vpadi ter s tem posledično razne bolezni. V 18. stoletju, ko so turški vpadi prenehali, pa je nastopilo mirnejše obdobje z višjo gospodarsko ravnjo in to je tudi eden ključnih vzrokov, da je prebivalstvo začelo postopoma naraščati.</div><div><strong>Ključne besede: </strong>dolnje Prekmurje, poselitev, 17. in 18. stoletje.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>Abstract:</strong> This article focuses on the south or the lower part of the Prekmurje Region, which as the Prekmurje part of the Bexin Archdeaconry between 1094 and 1777 was under the Diocese of Zagreb. Beside Hungarian parishes, five Slovene parishes belonged to this part: Dolnja Lendava, Turnišče, Dobrovnik, Bogojina and from 1760 on the parish Beltinci. The emphasis is laid on the latter, namely this article is trying to show the settlement situation and the changes occurred through the 17th and 18th century, on the basis of available and accessible sources and writings. Changes definitely took place, as the Prekmurje Region was exposed to certain dangers, like the Turkish invasions and consequently various diseases. In the 18th century, when Turkish invasions stopped, occurred a calmer period with a higher economic, which caused a gradual increase in population.</div><div><strong>Key words:</strong> Lower Prekmurje region, settlement, 17th and 18thcentury.</div><div><p>&nbsp;</p></div>

Vsi prispevki avtorja: