Pravica do dela / Right to work

 
ANALI PAZU HD, let./Vol. 4, 1-2/2018, strani/pages 25-36
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 

Povzetek:

Pravica do dela je pomembna človekova pravica. Država mora ustvarjati možnosti, da si lahko vsak sam izbere poklic, da ga opravlja v zdravih delovnih pogojih in za opravljeno delo dobi primerno plačilo, ki zagotavlja njemu kot delavcu in njegovi družini dostojni življenjski standard. V Ustavi RS ni določena besedna zveza pravica do dela, ampak svoboda dela  (49. člen ustave), ki vključuje enake elemente kot pravica do dela določena v mednarodnih aktih. Ti so: prosta izbira zaposlitve, dostopnost do vsakega delovnega mesta pod enakimi pogoji in prepoved prisilnega dela. Slednje, prisilno delo, se v zadnjem času vse več pojavlja s trgovanjem z ljudmi, čeprav mednarodni akti jasno določajo, da se nikogar ne sme držati v suženjstvu (slavery)  ali podložništvu (servitude) in od nikogar se ne sme zahtevati, da opravlja prisilno ali obvezno delo (forst or compolsory labour) Prostovoljno delo je temeljna človekova pravica, ki potrjuje bit človeka in njegovo dostojanstvo, sporoča avtorica z vsebino prispevka.

 

Ključne besede: pravica do dela, svoboda dela, človekova pravica, prisilno delo, suženjstvo, služabništvo, trgovina z ljudmi.

 

Abstract:

The right to work is an important human right. The state must create possibilities for every individual to have the right to choose her/his profession, to work under healthy working conditions and to receive an adequate payment in order to attain a proper standard of living for herself/himself and her/his family.The Constitution of the Republic of Slovenia determines "the  freedom of work" instead of "the right to work" (Article 49 of the Constitution). The freedom of work contains the same elements as the right to work set out in the international legal acts, such as the right to choice of employment, the right to access each employment under equitable conditions and the prohibition of forced labour. Forced labour has been lately increasingly evident due to human trafficking, although international legal acts clearly stipulate that no one should be held in slavery or servitude or be required to perform forced or compulsory labour. In her paper, the author argues that voluntary work is a fundamental human right confirming the essence of a human being and human dignity.

 

Key words: right to work, freedom of work, human right, forced labour, slavery, servitude, human trafficking.

 

Vsi prispevki avtorja: