Slovenska vojaška pot v zavezništvo / Slovenian military path to the Alliance

ANALI PAZU HD, let./Vol. 6, 1-2/2020, strani/pages 1-17
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek:

V letu 2019, ko je Severno atlantsko zavezništvo (Nato) obeleževalo 70-letnico svojega obstoja, je v Sloveniji potekala obeležitev 15-letnice članstva. Ob tem je treba izpostaviti še dve obletnici, in sicer 25-letnico od začetkov mednarodnega vojaškega sodelovanja Slovenske vojske in 10-letnico, odkar je bila sprejeta deklaracija o izpolnjevanju pogojev vojske za celovito integracijo v Zavezništvo. Poleg tega ima slovenska vojaška pot v Zavezništvo še nekaj drugih zanimivosti in posebnosti, ki jih na podlagi opravljenih raziskav predstavljam v prispevku. Izpostavljam razmeroma kratko tranzicijsko pot od povsem rezervne in kasneje naborniške vojske v poklicno vojsko s prostovoljno rezervo, pospešen in nedokončan proces funkcionalne profesionalizacije, uspešno integracijo v Nato in zatem dokaj neodgovorno opuščanje danih zavez v obrambnih strateških dokumentih in v Zavezništvu glede finančnih vlaganj in izgradnje zmogljivosti. Zato v razpravi izpostavljam še ključne pozitivne dosežke in primere odstopanja ter ciljev, ki niso doseženi.

Ključne besede: Slovenija, Nato, Slovenska vojska, razvojna pot, pridruževanje, integracija, polnopravno članstvo, tranzicija, transformacija.

Abstract:

In 2019, while the North Atlantic Treaty Organization (NATO) was celebrating the 70th anniversary of its existence, Slovenia was celebrating the 15th anniversary of membership of it. Two more anniversaries must also be highlighted: namely the 25th anniversary of the beginning of international military cooperation by the Slovenian Armed Forces, and the 10th anniversary of the adoption of the declaration on the fulfilment of the conditions for the army to be fully integrated into the Alliance. In addition, the Slovenian military path to the Alliance has several other interesting facts and special features that are presented in this article on a basis of research. These include the relatively short transition from the army consisting solely of a military reserve and later a conscript army, to a professional army with a voluntary reserve; the accelerated and incomplete process of functional professionalization; and the successful integration into NATO, followed by rather irresponsible abandonment of the commitments given in defence strategic documents and to the Alliance with regard to financial investments and capability building. I highlight key positive achievements and examples of derogations and objectives not achieved in the debate.

Key words: Slovenia, Nato, Slovenian Armed Forces, development path, accession, integration, full membership, transition, transformation.

Vsi prispevki avtorja: