Sokratska pot k izjemnosti / Socratic Path to Excellence

ANALI PAZU HD, let./Vol. 5, 1-2/2020, strani/pages 79-99
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek:

Članek pričnem s historičnim orisom Platonove šole. Najprej se osredotočim na Akademijo kot institucijo in osvetlim nekatere ključne vidike njenega delovanja, ki se kažejo v Platonovi želji po kultivaciji in treningu v političnih zadevah za boljšo prihodnost družbe. Ob tem kratko prikažem organizacijsko strukturo in način oziroma sokratsko metodo poučevanja ter raziskovanja pod Platonovim vodstvom, ki je temeljila na razpravi. V osrednjem delu prispevka se odvrnem od historične in metodološke razprave k normativni eksplikaciji pomena odnosa med učiteljem in učencem ter spodbujanja specifičnih nadarjenosti kot osrednjega pristopa za sodobne izobraževalne institucije. Slednje skušam predstaviti skozi Nietzschejevo kritiko demokratičnih izobraževalnih ustanov, ki primarno zasledujejo dostopnost formalne izobrazbe ter enakost kurikuluma za vse učence, medtem ko izjemnost in spodbujanje posebnih talentov posameznih učencev in študentov puščajo ob strani.

Ključne besede: Akademija; sokratska metoda; Nietzsche; demokracija; sodobna šola; izjemnost.

Abstract:

I begin the article with a historical account of the School of Plato. First, I focus on the Academy as an institution and shed light on some of the key aspects of its operation, which are represented in Plato’s desire for cultivation and training in political affairs for the better future of society. Then I shortly present the organisational structure and the manner of the Socratic method of teaching and doing research under Plato’s leadership, founded on discussion. In the main part of the article I shift from the historical and methodological discussion to the normative explication of the teacher-student relationship and the encouragement of specific aptitudes as the focal approach for educational institutions of today. I strive to present this through Nietzsche’s critique of democratic educational institutions, which primarily seek the equity of formal education and common curriculum for all students, while there is little room left for excellence and the encouragement for specific aptitudes of students.

Key words: Academy; Socratic method; Nietzsche; democracy; contemporary school; excellence.

Vsi prispevki avtorja: