Vloga Jovana Cvijića v ugodnem razpletu borbe za slovenske severne meje in njegov vpliv na slovensko geografijo / The role of Jovan Cvijić in a favourable outcome of the fight for the northern Slovenian boundaries and his influence on the Slovenian geogra

ANALI PAZU HD, let./Vol. 6, 1-2/2020, strani/pages 63-87
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek:

Vpliv Jovana Cvijića na današnjo podobo slovenske nacije, njene geografske in prostorske razsežnosti, vključno z določanjem meje v prostoru in času, kot tudi znaten vpliv njegove znanstvene širine na vodilne slovenske geografe srede 20. stoletja je v Sloveniji skoraj neznan in zato neprepoznan. Zato članek najprej predstavlja institucionalizacijo slovenskega izobraževalnega sistema in vzpostavitev geografije kot samostojne discipline v relaciji do formiranja današnjega slovenskega državnega ozemlja. V tem kontekstu nato opredeljuje okoliščine lingvističnega združevanja štirih različnih in ločenih regionalnih jezikovnih standardov v enega, ki bo jasno ločen od drugih neslovanskih sosedov, ne pa tudi od slovanskega zaledja. Prispevek analizira zgodovinsko vlogo in pomen Jovana Cvijića v procesu izgrajevanja slovenskih državnih meja, posebej severnih, pa tudi v odnosu do takratnih etno-psiholoških opredelitev populacij in njihovega svojstvenega razmejevanja. In končno, prispevek ocenjuje Cvijićev vpliv na disciplinarno formacijo slovenskih geografov.

Ključne besede: Pariška mirovna konferenca 1918-20, Prekmurje, Trianonska pogodba, Senžermenska pogodba, severne slovenske meje, Jovan Cvijić, Balkanski polotok.

Abstract:

The influence of Jovan Cvijić on the current image of the Slovenian nation, its geographical and spatial dimensions, including the boundary setting in space and time, as well as the significant impact of his scientific breadth on leading Slovenian geographers of 20th century, is almost unknown in Slovenia and therefore unrecognized. Hence, the article first presents the institutionalization of the Slovenian education system and the establishment of geography as an independent discipline in relation to the formation of today's Slovenian national territory. In this context, it defines the circumstances of the linguistic integration of four varied and separate regional language standards into one that is going to become clearly separated from the other non-Slavic neighbours, but not from its Slavic hinterland. The paper analyses the historical role and importance of Jovan Cvijić in the process of building Slovenian national boundaries, especially the northern ones, as well as in relation to the ethno-psychological definitions of populations and their intrinsic demarcation. Finally, the paper assesses Cvijić's influence on the disciplinary formation of Slovenian geographers.

Key words: Paris peace conference 1918-20, Prekmurje, Trianon Treaty, Saint-Germain Treaty, northern Slovenian boundaries, Jovan Cvijić, Balkan Peninsula.

Vsi prispevki avtorja: