Vračanje proizvodnje v Evropo - mit ali resnica? / Manufacturing backshoring in Europe - myth or reality?

ANALI PAZU HD, let./Vol. 5, 1-2/2020, strani/pages 1-18
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek:

Vračanje predhodno preseljene proizvodnje v tujino nazaj v matične države postaja vse bolj pomembna tema političnih in akademskih razprav. Kljub temu empirični dokazi o vračanju proizvodnje še vedno obstajajo predvsem v obliki študij primerov. V prispevku so predstavljeni empirični dokazi o vračanju proizvodnje iz velikega vzorca evropskih proizvodnih podjetij. Podatki kažejo, da je vračanje proizvodnje v evropskih podjetjih še vedno precej redek pojav. Približno 4 % vseh podjetij v našem vzorcu je v obdobju od 2013 do 2015 vrnilo proizvodnjo v matično državo. Najpogostejši razlogi za nezadovoljstvo so izguba fleksibilnosti, izguba ustrezne kakovosti izdelkov, proizvedenih v tujini, in nezasedene kapacitete doma. Fleksibilnost in težave s kakovostjo so zlasti pomembni za podjetja, ki vračajo proizvodnjo iz azijskih držav. Vračanje proizvodnje je najbolj pogosto pri proizvajalcih končnih izdelkov iz v visoko tehnoloških sektorjih, še zlasti na področju električne opreme, informacijske in komunikacijske opreme ter avtomobilske industrije.

Ključne besede: vračanje proizvodnje, selitev proizvodnje, motivi, proizvodno podjetje, Evropska raziskava o proizvodnih dejavnostih.

Abstract:

Backshoring – the movement of manufacturing activities from locations abroad to the home country – has gained prominence in public policy discussions and in academic research in recent years. Despite this prominence, empirical evidence on backshoring still exists mostly in the form of case studies. This paper presents empirical evidence on backshoring from a large sample of European manufacturing firms. The data indicate that backshoring is still uncommon among European firms. Around 4% of all firms in our sample have moved production back to the home country between 2013 and mid-2015. The most frequent reasons for backshoring are the loss of flexibility, a lack in quality of the goods produced abroad, and unemployed capacities at home. Flexibility and quality concerns are, in particular, relevant for firms that move production back from Asian countries. Backshoring is most likely for manufacturers of final products and in high-technology sectors, in particular in electrical equipment, information and communications equipment, and the automotive industry.

Key words: backshoring, offshoring, motives, manufacturing company, European Manufacturing Survey.

Vsi prispevki avtorja: