Zakaj je legalizacija evtanazije nedomišljena in nevarna ideja? / Why is the legalization of euthanasia a badly reasoned and dangerous idea?

 
ANALI PAZU HD, let. 3, 2/2017, strani/pages 29-42
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 

Povzetek: Članek kritično analizira nekatere najbolj vplivne poskuse utemeljitve legalizacije evtanazije. Skozi skrbno analizo temeljnih argumentov, ki jih zastopata Singer in Harris, pokažemo, zakaj je njun zagovor evtanazije slabo utemeljen. V drugem delu na kratko predstavimo nekaj najverjetnejših nevarnosti, ki bi jih morebitna legalizacija evtanazije prinesla s seboj. Na koncu je izpostavljen poseben pomen paliativne medicine in nujnost ohranjanja spoštovanja življenja in humanosti.
Ključne besede: evtanazija, legalizacija, argumentacija, humanost.

 

Abstract: The article critically analyzes some of the most influential attempts to justify the legalization of euthanasia. Through a careful analysis of the basic arguments presented by Singer and Harris, we show why their defense of euthanasia is badly reasoned. In the second part, we briefly present some of the most probable dangers that any legalization of euthanasia could bring with them. Finally, the special importance of palliative medicine and the need to preserve respect for life and humanity are highlighted.
Key words: euthanasia, legalization, argumentation, humanity.

 

Vsi prispevki avtorja: